Volumekortingen

Ruime voorraad

Gegevensbeschermingsbeleid

Verdere informatie over de verwerking van je gegevens

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is, voor zover je ons rechtstreeks informatie bezorgt, je toestemming, en voor onrechtstreeks ingezamelde persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van een goed functionerende website.

Je persoonsgegevens zullen niet beschikbaar worden gemaakt voor derden zonder je toestemming, met uitzondering van derden die door ons worden ingeschakeld voor het beheren en ondersteunen van deze website of voor het verzenden of beheren van nieuwsbrieven. Deze derden zijn juridisch gebonden door gepaste overeenkomsten die de naleving van dit privacybeleid verzekeren en zijn gevestigd in België, in de Europese Economische Ruimte (EEA) of in landen buiten de EEA die worden beschouwd om een adequate juridische bescherming te leveren voor de verwerking van persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden niet overgedragen naar een derde land of een internationale organisatie, behoudens indien de derde die door ons wordt gebruikt is gevestigd in een derde land.

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang je onze website of nieuwsbrief blijft gebruiken, of zolang als nodig is voor het beheer van onze juridische verantwoordelijkheden. Persoonsgegevens die automatisch worden ingezameld via de website worden hoe dan ook niet langer dan een jaar bewaard.

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Je hebt op ieder ogenblik het kosteloos recht om, waar toepasselijk, 1) inzage van en rectificatie of wissing van je persoonsgegevens te verkrijgen, 2) voor een eventuele beperking van de verwerking, 3) om tegen de verwerking bezwaar te maken, 4) om je recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen en/of 5) een overzicht of kopie te krijgen van de passende waarborgen die worden geboden in geval van een doorgifte naar een bestemming in een derde land. In zoverre onze verwerkingen gebaseerd zijn op je toestemming heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Hiervoor kan je je schriftelijk richten tot ons via onderstaand adres. Met betrekking tot nieuwsbrieven heb je steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven door gebruik te maken van de uitschrijflink in elke mail.

Houd er rekening mee dat de uitoefening van je rechten onderworpen kan zijn aan bepaalde voorwaarden, beperkingen of formaliteiten (zoals voorlegging van gepast bewijsmateriaal inzake je identiteit), onder meer om fraude of inbreuken op andermans privacy te voorkomen. Houd er ook rekening mee dat, afhankelijk van je verzoek, we bepaalde diensten niet langer zullen kunnen leveren. Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien je desalniettemin van oordeel bent dat je rechten geschonden zouden zijn en je binnen onze onderneming geen gehoor zou vinden, staat het je vrij een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 ook bekend als de Gegevensbeschermingsautoriteit).
Wij nemen alle redelijke maatregelen om persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang.

Verantwoordelijkheid

Voor informatie die we je - bij wijze van dienstverlening - via hyperlinks aanbieden, kunnen we op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. We raden gebruikers aan zelf de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

We stellen alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kunnen niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen.

Uitgever en verantwoordelijke voor de website www.hflproducts.com

DVP Health and Beauty
Zuiderdijk 6C, 2310 Rijkevorsel
BTWnr.: BE 0676 423 560
Bel ons nu: +32 479 615 036
E-mail: info@hflproducts.com

Indien je na het lezen van deze pagina verdere vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens, inzage en/of aanpassingen, kan je contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door [DVP Health and Beauty/ Zuiderdijk 6C / 2310 Rijkevorsel] verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [info@hflproducts.com]. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).