Volumekortingen

Ruime voorraad

Algemene voorwaarden webshop:


 1. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.


 1. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde bestellingsinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.


 1. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Onze bezorgpartners zullen uw salonmeubilair met gespecialiseerd transport op een pallet tot aan de eerste deur op de begane grond bezorgen. Er worden twee afleverpogingen gedaan voor uw bestelling. De datum van de eerste poging kunt u achterhalen via de trackingcode die u per e-mail ontvangt. Voor de tweede poging kan de transporteur mogelijk telefonisch contact met u opnemen om deze in te plannen. Als de levering niet slaagt of als u deze weigert, wordt de bestelling teruggestuurd. De kosten voor retourzending bedragen €200 exclusief btw per pallet, die worden verrekend met uw terugbetaling.


 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.


 1. Klachten

Klachten moeten gemeld worden via mail of door telefonisch contact vooraleer er iets teruggestuurd wordt, anders worden teruggestuurde goederen niet aanvaard en kunnen nadien opgestuurd worden: in geval van verborgen gebreken, binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. De verzendingskosten zijn bij terugzending voor de koper.


 1. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.


 1. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar DVP Health and beauty.


 1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.


 1. Herroepingsrecht:

Indien je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht moet je ons binnen deze termijn (14 dagen na ontvangst vanaf de levering) aangetekend informeren over je besluit om van je bestelling af te zien.

Je dient het product ongeopend in zijn originele verpakking binnen een zo kort mogelijke termijn klaar te maken voor verzending.

Wij doen er alles aan om het product voor je in te ruilen of terug te betalen binnen 14 dagen vanaf het moment waarop wij hebben vernomen van jouw besluit om van je bestelling af te zien.

Nadat we je retour aanvraag hebben verwerkt zullen wij je een retour label doorsturen of ophaal transport inplannen.

Mogelijk wordt met de terugbetaling gewacht tot wij het product terug hebben ontvangen. In alle gevallen verloopt de terugbetaling op een van de de volgende manieren:

 1. Het pakket wordt in zijn geheel teruggestuurd. Wij betalen je de prijs van het pakket exclusief de verzendkosten terug. Jij draagt de kosten van de retourzending.

De kosten van een retour zending hangen af van de aard van het product of meubel. 

Onze retour kosten zijn als volgt.

1 doos 0-20kg: 14.50€

1 doos + 20kg: 85€

1 pallet in zijn originele verpakking en pallet: 150€ excl btw.

Zonder de originele doos en pallet geldt een tarief van €300 ex. btw voor pallet- en doosloze afhaling, plus €90 ex. btw voor herverpakking in een nieuwe doos en pallet in ons magazijn.

 1. Het pakket wordt niet in zijn geheel teruggestuurd. Wij betalen je de prijs van het geretourneerde product, eventuele verzendkosten worden niet terugbetaald. Jij draagt de kosten van de retourzending.
 2. Het product wordt wegens een fout van ons geretourneerd. Wij betalen je het product en de eventuele verzendkosten en kosten van retourzending terug.

 1. Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar online of via overschrijving binnen 8 dagen na factuurdatum. Tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.


 1. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site www.dvphealthandbeauty.com staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Hflproducts.com zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.


 1. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

 1. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.


 1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.Algemene voorwaarden Opleidingen:

1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien DVP Health and Beauty zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord verklaard heeft.
Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord zijn voor DVP Health and Beauty niet verbindend, tenzij DVP Health and Beauty zich hiermee schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.


2. Door de ondertekening van het inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met DVP Health and Beauty tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie.


3. Prijzen vermeld op dit inschrijfformulier zijn slechts gegarandeerd tot één maand na datum van ondertekening. Aansluitend heeft DVP Health and Beauty het recht de prijzen eenzijdig te wijzigen in lijn met de op dat ogenblik geldende prijzen.


4. In geval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
-> 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van de training van zodra de inschrijving ondertekend is;
-> 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van de training;
Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door DVP Health and Beauty ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering. Alle eventueel ontvangen materialen dienen in geval van annulatie op eenvoudig verzoek van DVP Health and Beauty in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 75 euro. Indien een opleiding word verplaatst door de opleidinsverstrekker DVP Health and Beauty word de inschrijving van de cursist automatisch verplaatst naar de eerst volgende datum van de opleiding waarvoor de cursist heeft ingeschreven. De cursist heeft geen recht om een terugbetaling aan te vragen wegens verplaatsing van een opleiding.


5. Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor DVP Health and Beauty tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.


6. In geval de inschrijver zich inschrijft voor een cyclus van trainingen en/of opleidingen en bij deze inschrijving, afwijkend van de gangbare praktijk, nog geen data heeft doorgegeven wanneer hij de verschillende onderdelen van de cyclus zal volgen, is hij gehouden uiterlijk binnen 10 dagen na zijn inschrijving alle data door te geven waarop hij de in de cyclus begrepen sessies zal volgen (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). Indien de inschrijver nalaat om na ingebrekestelling per e-mail door DVP Health and Beauty de voor hem beschikbare data door te geven binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, geldt dit niet als eenzijdige verbreking van de inschrijving door de inschrijver. In dergelijk geval zal DVP Health and Beauty recht hebben om de data van de gehele cyclus in te vullen met de eerstkomend geplande trainingsdata. De volledige cyclus mag door de inschrijver maximaal gespreid worden over een periode van 12 maanden behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord. Indien gebruik gemaakt wordt van de subsidies van de kmo-portefeuille, primeert de op dat moment van toepassing zijnde regelgeving van de kmo-portefeuille.

7. De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan DVP Health and Beauty. Dergelijke overdracht van inschrijving is slechts eenmaal mogelijk binnen één cyclus van trainingen en/of opleidingen. Dit recht van vervanging vervalt volledig wanneer gebruik gemaakt wordt van subsidies in de kmo-portefeuille.


8. De inschrijver kan eenmalig en mits opgave van een geldige reden zijn deelname aan een training of opleiding verplaatsen naar een andere datum. Het recht van verplaatsen is uitsluitend van toepassing indien dezelfde sessie nog wordt aangeboden aan andere inschrijvers binnen dezelfde cyclus van trainingen en/of opleidingen. Een administratieve vergoeding van 25 euro per sessie zal in rekening gebracht worden. Andere reeds door DVP Health and Beauty gemaakte en te bewijzen kosten door de verplaatsing van de sessie zullen door DVP Health and Beauty in rekening worden gebracht.


9. Eventuele klachten in verband met de factuur dienen op straffe van verval binnen 8 dagen na ontvangst van de factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekend schrijven.


10. Alle facturen van DVP Health and Beauty zijn te betalen binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % per maand op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 35 euro en onverminderd het recht van DVP Health and Beauty haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.


11. DVP Health and Beauty werd erkend als dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille onder nummer DV0244942. De inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid alsook het naleven van alle wettelijke vereisten verbonden aan de regelgeving van de kmo-portefeuille. De dienstverlener DVP Health and Beauty kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de vereisten van de kmo-portefeuille door de inschrijver of opdrachtgever. Alle mogelijke kosten die de dienstverlener DVP Health and Beauty oploopt door het niet naleven door de inschrijver of opdrachtgever zullen ten laste van deze laatste vallen. Het niet van toepassing zijn van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als rechtsgeldige reden worden ingeroepen voor annulering of niet betaling van de inschrijving.


12. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met het feit dat op de trainingen en opleidingen beelden (foto’s, camerabeelden) kunnen worden gemaakt, dewelke door DVP Health and Beauty aangewend kunnen worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via de website en andere kanalen van DVP Health and Beauty en door de verkoop van DVD’s of andere dragers. In geval geïndividualiseerde beelden van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht (i) deze beelden te raadplegen, (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden. Bij het geven van interviews door de inschrijver omtrent zijn ervaringen met (trainingen en/of opleidingen van) DVP Health and Beauty zal steeds voorafgaandelijk toestemming gevraagd worden met betrekking tot het gebruik van de beelden.


13. Voor de specifieke voorwaarden omtrent de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens: https://dvp.mediasoft.be/privacy-cookies.Een hard copy van onze privacy statement kan u te allen tijde opvragen via onze medewerkers.


14. De opdracht van DVP Health and Beauty wordt steeds beheerd door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.